Πρόληψη Εξαρτήσεων

 
Στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας, η αγωγή υγείας και πρόληψης αποτελεί έναν από τους τομείς δράσης. Η αγωγή υγείας περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στη γνώση, στις στάσεις, στις αξίες και στη συμπεριφορά σε σχέση με την υγεία. Η αγωγή υγείας «είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά (ενημερωμένα) για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους» (Draijer and williams, 1991).

Σκοπός των προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης είναι:
  • η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των ατόμων
  • η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψη
  • η αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος τους.
Το Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Εντάσσω εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τις εξαρτητικές διαταραχές στην εφηβεία και αναπτύσσει δράσεις ενδυνάμωσης και στήριξης για τους εφήβους.

Τα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν στα εξής:
α) στην ενημέρωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων υιοθέτηση στάσεων και αξιών που βοηθούν το άτομο να περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα, ευχάριστα και δημιουργικά όλα τα στάδια της ανάπτυξης του, από την εφηβεία ως την ενηλικίωση,
β) στην ενίσχυση του ατόμου με ικανότητες και δεξιότητες αντίστασης, όπως η αυτοεκτίμηση και η αντίσταση στις πιέσεις των συνομηλίκων, και
γ) στην ενθάρρυνση του ατόμου να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του έτσι, ώστε να ενεργεί ως ένα δημιουργικό άτομο

Τα προγράμματα προαγωγής υγείας και πρόληψης υλοποιούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας  για τις ομάδες-στόχου. Βασίζονται στη Θεωρία αιτιολογημένης δράσης και στη  θεωρία κοινωνικής μάθησης ώστε να σχετίζονται με τις άμεσες συνθήκες, τις ψυχοκοινωνικές και τα προσωπικά πρότυπα (Pompidou Group on Prevention, 1998). Στο Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Εντάσσω η πρόληψη στηρίζει την κοινωνική μάθηση. Έτσι η πρόληψη στηρίζει την κοινωνική μάθηση για τον τρόπο επίτευξης των επιθυμητών επιδράσεων (π.χ. την αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων)(MartinezB.1992).

 
"ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ"
Πρόγραμμα πρόληψης με θέμα τη χρήση παράνομων και νόμιμων ουσιών σε εφήβους
"ΑΣΦΑΛΩΣ"
Πρόγραμμα πρόληψης με θέμα την προβληματική χρήση Διαδικτύου και τζόγος σε εφήβους
"ΑλλάΖΩ''
Πρόγραμμα πρόληψης για τις διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία
Webinars για εκπαιδευτικούς
Συνοδευτικό πρόγραμμα πρόληψης εξαρτήσεων και διατροφικών διαταραχών στην εφηβεία
Επιμορφωτικές δράσεις για γονείς
Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γονέων για έφηβους και νέους
Εξωτερικά Προγράμματα
Δράσεις Κοινωνικοποίησης
Απευθύνεται σε ενήλικους, νέους και εφήβους
Image