Ταυτότητα

Περιγραφή

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου  Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β)» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020» της εγκεκριμένης BAA/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: α)«Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και  αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω» (Δράση 9.3.1) & β)«Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω» (Δράση 9.4.1), τα οποία έχουν ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με βάση τις αποφάσεις ένταξης με αρ. πρωτ. 3474/30.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΔΔΟΡΕΓ-Η2Ι ) & με αρ. πρωτ. 3396/27.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΟΑΟΡΕΓ-4ΘΜ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5063429 & MIS 5063432.

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της μέσω του ΕΠ «Αττική 2014-2020». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με ΚΑ: 60.7341.003 (για τη Δράση 9.3.1) & ΚΑ: 60.7341.004 (για τη Δράση 9.4.1) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, 2021, 2022 και 2023 του φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Επιδιώξεις

Το έργο  «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και  αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω» (Δράση 9.3.1) αποβλέπει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς  ομάδες.

Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι δυσμενείς συνθήκες απασχόλησης και η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αποτελούν ένδειξη αποδυνάμωσης των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συντελούν στη δημιουργία συνθηκών φτώχειας, είτε λόγω γενικότερων φαινομένων οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας των τοπικών οικονομιών να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η ενδυνάμωση – όταν, δηλαδή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο αποκτούν επίγνωση της κατάστασης και των επιλογών τους και διεκδικούν ενεργά μία καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους – των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών δημιουργεί προϋποθέσεις προστασίας των δικαιωμάτων τους και οδηγεί σε ανάπτυξη με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φτώχειας ,του κοινωνικού αποκλεισμού και  τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Μέσω του έργου, ο Δήμος Αιγάλεω επιδιώκειꓽ

  • να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου Αιγάλεω
  • να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και στο κοινωνικό ιστό, μέσω ποιοτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
  • να ενισχύσει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή μέσω συμβουλευτικών και ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων.
  • να καταπολεμήσει του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • να στηρίξει και να θωρακίσει την τρίτη ηλικία

Δράσεις

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου προσανατολίζονται σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης. Αναπτύσσονται, επίσης, παρεμβάσεις πρόληψης για σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μία θετική στάση ζωής και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Οι δράσεις εξειδικεύονται  στα εξής κοινωνικά πεδία:

  • Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση
  • Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων με την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και ενδυνάμωσης σε έντονα κοινωνικά φαινόμενα
  • Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους με υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ανοιχτής ειδικής φροντίδας .

Φορέας υλοποίησης του έργου αποτελεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω.

Image