Συμβουλευτική σε νομικά θέματα

Image
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας θα παρέχει υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η υποστήριξη θα  παρέχεται μία φορά την εβδομάδα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω και θα περιλαμβάνει:

  • Παροχή νομικής συμβουλευτικής μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών
  • Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων
  • Επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών
  • Παροχή πληροφοριών για διοικητικά ή άλλα ζητήματα
  • Τήρηση αρχείων υποθέσεων και σύνταξη τακτικών αναφορών
  • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων κλάδων (όπως εκπαιδευτικοί, διερμηνείς, κοινωνικοί επιστήμονες και ψυχολόγοι), προκειμένου να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο/η ωφελούμενος/η
Image